LIITY KANNATUSJÄSENEKSI

Sotapolku.fi rekisteriselosteet

Sotapolku.fi käyttäjärekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Sotapolku yhdistys ry

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mika Wist, Liisa Juntunen tuki@sotapolku.fi

Rekisterin nimi

Sotapolku.fi käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään palvelun käyttäjistä palvelun ja asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi sekä tilastollisiin tarkoituksiin.  Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää asiakasviestintään ja lainsäädännön sallimissa rajoissa suoramarkkinointitarkoituksiin. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään palveluun rekisteröitymisen yhteydessä henkilöiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. esimerkiksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu tietokantaan joka on suojattu salasanalla. Tietokanta on palvelimella, johon on salasanoilla rajattu pääsy vain määrätyillä henkilöillä. Fyysisestä palvelintilasta ja sen turvallisuudesta vastaa palveluntarjoaja DigitalOcean. https://www.digitalocean.com/security/

Tarkastus- ja korjausoikeus

Palveluiden käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti ja allekirjoitettuna henkilöstörekisterin yhteyshenkilölle. 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä henkilörekisterin yhteyshenkilöön tiedon korjaamiseksi.

Sotapolku.fi sodassa palvelleiden rekisteri

Rekisterin pitäjä

Sotapolku yhdistys ry

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mika Wist, Liisa Juntunen  tuki@sotapolku.fi

Rekisterin nimi

Sotapolku.fi sodassa palvelleiden rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sotapolku.fi on palvelu, johon kerätään Suomen sodissa palvelleiden henkilöiden tietoja.

Rekisterin tietosisältö

Sodassa palvelleesta ja kaatuneesta henkilöstä rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

Sotapolku.fi verkkopalvelun käyttäjien lisäämistä henkilöistä tallennetaan pääsääntöisesti:

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Sotapolku.fi –palvelun käyttäjiltä.

Sodassa palvelleiden ja kaatuneiden henkilötiedot on kerätty Linked Data Finlandin sivuilta, jossa ne ovat tarjolla avoimena datana. Kaatuneiden tietojen osalta kuka tahansa palvelun käyttäjistä voi lisätä tai muuttaa ainoastaan henkilökuvaa ja joukko-osastoa ja/tai joukko-osastoja. Kuka tahansa palvelun käyttäjistä voi lisätä palveluun sodassa palvelleiden henkilöiden henkilötietoja tai muokata sinne lisättyjä tietoja. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiedot ovat palvelun kautta kaikkien saatavilla ja tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa mukaan lukien mutta ei rajoittuen seuraavien tahojen käyttöön: museot, tutkimuslaitokset, tutkijat, Arkistolaitos.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta tiedot ovat palvelun kautta saatavilla kaikista maista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu tietokantaan joka on suojattu salasanalla. Tietokanta on palvelimella, johon on salasanoilla rajattu pääsy vain tietyillä henkilöillä. Fyysisestä palvelintilasta ja sen turvallisuudesta vastaa palveluntarjoaja DigitalOcean. https://www.digitalocean.com/security/

Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyillä tai heidän lähiomaisillaan on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti ja allekirjoitettuna henkilöstörekisterin yhteyshenkilölle. 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn tai tämän lähiomaisen vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä henkilörekisterin yhteyshenkilöön tiedon korjaamiseksi.